Stanice

Vyprojektované a realizované objektové stanice v NITRE

Objektové odovzdávacie stanice - NITRA Párovce

Koncepcia objektovej odovzdávacej stanice tepla bola zvolená na základe našich dlhodobých  skúsenosti v poblasti projektovania. Vzhľadom na koncepciu vykurovacej sústavy je v systéme Nitra - Párovce použitá koncepcia odovzdávacích staníc -  tlakovo nezávislá . OST sa skladá  z nasledovných blokov : blok ústredného vykurovania, blok teplej pitnej vody, blok elektoroinštalácie , blok merania a regulácie. Všetky prevádzkové veličiny poruchové a havarijné stavy sú z každej OST prenášané cez optickú sieť na riadiace pracovisko  operátora. Meranie spotreby tepla pre ústredné vykurovanie je riešené na výstupe z OST a teplej pitnej vody (TPV) na primárnej strane ohrevu TPV. Pre spotrebiteľa tepla sú rozpočítané skutočné náklady bez strát vo výmenníku tepla.  

 

 

 

Projektované a realizované objektové stanice v DOLNOM KUBÍNE

 

Prihlásenie