Oznam

Oznam pre občanov a odberateľov tepla NITRA-Klokočina Diely

Vážení občania a odberatelia tepla !
Váš dodávateľ tepla Nitrianska teplárenská spoločnosť , a.s. Janka Kráľa č. 122, Nitra sa rozhodol na zmenu koncepcie ústredného vykurovania a dodávky teplej pitnej vody v obytných obvodoch NITRA- Klokočina a NITRA -DIELY v meste NITRA. Dôvodom zmeny koncepcie sú pozitívne skúsenosti z mesta NITRA v tepelných obvodoch NITRA-Chrenová a NITRA-Párovce. Pozitíva sa prejavili hlavne:
- v riadení výroby tepla
- v znížení mernej spotreby tepla na ohrev teplej pitnej vody
- v znížení tepelných strát vo vonkajších tepelných rozvodoch ústredného vykurovania
- v odstránení tepelných strát v rozvodoch teplej pitnej vody
- v odstránení čoraz častejších porúch na vonkajších rozvodoch ústredného vykurovania
- v odstránení čoraz častejších porúch na vonkajších rozvodoch teplej pitnej vody

Zmena koncepcie zásobovania ústredného vykurovania a dodávky teplej pitnej vody vo vyššie uvedených tepelných obvodoch pozostáva:
a., v odstránení dožívajúceho 4 - rúrového sekundárneho rozvodu ústredného vykurovania a rozvodu teplej pitnej vody
b., z vybudovania 2 rúrového nového teplovodného primárneho rozvodu tepla
c., z vybudovania domových odovzdávacích staníc tepla

a., ODSTRÁNENIE DOŽÍVAJÚCEHO 4 – RÚROVÉHO SEKUNDÁRNEHO ROZVODU ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA A TEPLEJ PITNEJ VODY.
Jestvujúce rozvody ústredného vykurovania ( ÚK ) a rozvodu teplej pitnej vody ( TPV ) budú nahradené dvomi novými potrubia mi, ktorých tepelné straty neprekročia 4 %.

b., VYBUDOVANIE NOVÝCH TEPLOVODNÝCH PRIMÁRNYCH ROZVODOV TEPLA.
Nové rozvody tepla budú dopravovať teplo k jednotlivým odberným miestam cez tepelne predizolované oceľové potrubie. Nové tepelné rozvody budú uložené pod terén v trasách súčasných sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania a rozvodov teplej pitnej vody. Vo veľkej časti budú odstránené betónové šachty na tepelnom rozvode. Bude použitý nový progresívny systém odvodnenia rozvodu tepla.

c., VYBUDOVANIE DOMOVÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA
Odovzdávacia stanica tepla , je tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho média (teplá voda o teplote do 105 ᵒC ) odovzdávané médiu sekundárnemu – vykurovacia voda o teplote do 70 ᵒC teplá pitná voda 55 ᵒC .Primárna vykurovacia voda je menená vo výmenníku tepla. Výmenník tepla umožňuje oddeliť primárnu stranu od sekundárnej a takto je vykurovacia voda dodávaná už priamo do vykurovacích telies. Rovnako je výmenníkom tepla oddelená teplá teplá pitná voda (TPV) pre bežnú úžitkovú spotrebu. Odovzdávanie tepla prebieha vo výmenníkoch - cez teplovýmennú plochu, kde sa sekundárne médium ohrieva (čím súčasne dochádza k ochladzovaniu primárneho média). Súčasťou zariadení domovej OST je obehové čerpadlo, ktoré dopravuje vykurovaciu vodu sekundárnymi rozvodmi k miestam spotreby, regulačné prvky zabezpečujúce požadované teploty vykurovacej vody a teplej pitnej vody. Tepelný výkon OST je udávaný v kilowattoch (kW) a zodpovedá veľkosti vykurovaných objektov a nárokov na ohrev a dodávku TPV. Stanice budú umiestnené v samostatných miestnostiach v konkrétnych objektoch. Súčasné plynové kotolne budú zrušené a nahradia ich viaceré plnoautomatizované domové OST umiestnené priamo v mieste spotreby. Najväčšou výhodou tejto zmeny je zníženie strát tepla na cirkuláciu TPV. Úsporu tepla pre konečných spotrebiteľov tepla tým, že spotreba tepla potrebného na ohrev TPV je meraná v objektovej stanici tepla t.z., bez tepla potrebného na dohrev spiatočky TPV a ďalšia výhoda je v tom, že poskytuje spotrebiteľom tepla možnosť podľa svojich požiadaviek regulovať ohrev a dobu dodávky TPV, ako aj : dobu vykurovania, teplotu vykurovacej vody, a prestávky vo vykurovaní a umožňuje útlmové vykurovanie objektu .

Systém prevádzkovania domových výmenníkových staníc tepla umožňuje:
- regulovať teplotu TPV a ÚK individuálne v každom objekte. Podľa požiadavky konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov a objektov ) a s prihliadnutím na stavebnú sústavu objektu, stav rozvodov TPV a ÚK v objekte regulovať dodávku tepla na ÚK, TPV, čím sa dosiahne racionalizácia a zhospodárnenie výroby a spotreby tepla v konkrétnom objekte
- zrušiť vonkajšie rozvody TPV a tým vylúčenie tepelných strát v kanáloch ( nižšia merná spotreba tepla na prípravu TPV). Uvažuje sa z čiastočným využitím pôvodných potrubí ako chráničky pre vedenie káblového rozvodu pre dispečersky systém riadenia týchto domových odovzdávacích staníc tepla ( OST ) , vylúčiť negatívny vplyv ostatných objektov na spotrebu tepla a množstva vody na prípravu TPV
- zabezpečiť jedným určeným meradlom meranie množstva dodanej TPV v objekte spotreby, čo je v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy jednoznačne spotrebovanej v objekte spotreby
- technologická časť stanice obsahuje čerpadlo ÚK s optimálnym výkonom pre daný objekt s regulátorom otáčok
- technologická časť stanice obsahuje cirkulačné čerpadlo cirkulácie TPV s výkonom pre daný objekt
- domové OST zaisťujú prietokový ohrev, to znamená, že voda je vždy čerstvá a bez legionely,
- prinášajú možnosť individuálneho nastavenia vykurovacích režimov pre konkrétny objekt,
- budú umiestnené v priestore s minimálnymi priestorovými požiadavkami.

Všetky zariadenia domovej odovzdávacej stanice tepla (výmenníky tepla, čerpadlo ÚK a TPV, elektrické pohony armatúr a pod.) sú navrhované s optimálnym výkonom pre daný tepelný výkon stanice. Systém prevádzkovania domových výmenníkových staníc zároveň ruší anonymitu vplyvu odberateľov tepla - objektov v tepelnom okrsku. Odstránenie anonymity pozitívne ovplyvní hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení.

Výhody domovej odovzdávacej stanice tepla:
- prechodom na dvojrúrkový systém sa znížia straty v systéme , zvýši sa účinnosť vykurovacej sústavy a predĺži sa jeho životnosť
- decentralizovanou výrobou TPV sa obmedzí cirkulácia TPV v celom tepelnom okrsku
- oddelením rozvodov kotolne a domových rozvodov a priblížením prípravy TPV k miestu odberu sa okrem zníženie tepelných strát zvýši aj kvalita dodávanej TPV
- jednoznačným stanovením rozhrania medzi dodávateľom a odberateľom tepla sa dosiahne vysoká presnosť merania ÚK a TPV, dom zaplatí len za teplo, ktoré jednoznačne odobral
- ultrazvukový merač zabezpečí presné meranie spotrebovaného tepla pre ohrev TPV a bude osadený priamo v kompaktnom bloku domovej odovzdávacej stanice tepla .
- odstráni sa existujúci problém s dodávkami TPV do jednotlivých objektov na okruhu daného tepelného okrsku
- rozpočítavanie celkovej spotreby TPV pomocou koeficientu medzi jednotlivými domami zanikne
- zvýši sa komfort odberateľa, dá sa zjednodušene povedať, že dom si zakúri, kedy chce a naopak, ukončí vykurovanie podľa svojich potrieb. Je možné individuálne nastavenie parametrov ÚK a TPV pre každý objekt samostatne.
- domová odovzdávacia stanica tepla spĺňa komfort domovej kotolne pri podstatne nižších investičných nákladoch a pri ponechaní výhod centrálneho zásobovania teplom
- investícia bude financovaná Nitrianskou teplárenskou spoločnosťou NTS, a.s. NITRA. Vlastníci bytov nepotrebujú úver a ani rezervné zdroje pre prípad opráv, či havárií.
- domová odovzdávacia stanica tepla bude napojená na centrálny dispečing, ktorý ju bude nonstop monitorovať chod domovej odovzdávacej stanica tepla.
- domová odovzdávacia stanica tepla je bezobslužná, bezpečná ( nie je to plynové zariadenie !). Zavedenie systému si nevyžaduje zvyšovanie počtu zamestnancov.
- domová odovzdávacia stanica tepla má nízke nároky na priestor
- domová odovzdávacia stanica tepla má vysokú technickú životnosť , jednotlivé komponenty zariadenia dodávajú renomovaní výrobcovia komponentov vykurovacej techniky.
Predpokladáme aj diaľkový odpočet meračov tepla , čo odstráni nepresnosti ľudského faktora a zároveň návšteva domu bude len v nevyhnutných prípadoch.